Hindi Devotional Songs and Stories

This blog is all about our culture and heritage

Thursday, February 4, 2010

Vinayaka Ashtotram“SarvaVignaharam Devam SarvaKaryaphalapradham

Sarvasiddhi pradhataram Vandeham Gaananayakam


“Om Vinayakaya Namaha

Om Vighnarajaya Namaha

Om Gauripatraya Namaha

Om Ganesvaraya Namaha'

Om Skandagrajaya Namaha

Om Avyayaya Namaha

Om Putaya Namaha

Om Dakshaya Namaha

Om Adhyakshaya Namaha

Om Dvijapriyaya Namaha

Om Agnigarbhachide Namaha

Om Indrasripradaya Namaha

Om Vanipradaya Namaha

Om Avyayaya Namaha

Om Sarvasiddhipradaya Namaha

Om Sarvatanayaya Namaha

Om Sarvaripriyaya Namaha

Om Sarvatmakaya Namaha

Om Srushtikatre Namaha

Om Devaya Namaha

Om Anekarchitaya Namaha

Om Sivaya Namaha

Om Suddhaya Namaha

Om Buddhipriyaya Namaha

Om Santaya Namaha

Om Brahmacharine Naamaha

Om Gajananaya Namaha

Om Dvaimatreyaya Namaha

Om Munistutyaya Namaha

Om Bhaktavighnavinasanaya Namaha

Om Ekadantaya Namaha

Om Chaturbahave Namaha

Om Chaturaya Namaha

Om Saktisamyutaya Namaha

Om Lambodaraya Namaha

Om Surpakarnaya Namaha

Om Haraye Namaha

Om Brahmaviduttamaya Namaha

Om Kalaya Namaha

Om Grahapataye Namaha

Om Kamine Namaha

Om Somasuryagnilochanaya Namaha

Om Pasankusadharaya Namaha

Om Chandaya Namaha

Om Gunatitaya Namaha

Om Niranjanaya Namaha

Om Akalmashaya Namaha

Om Svayamsiddhaya Namaha

Om Siddharchitapadambujaya Namaha

Om Bijapuraphalasaktaya Namaha

Om Varadaya Namaha

Om Sasvataya Namaha

Om Krutine Namaha

Om Dvijapriyaya Namaha

Om Vitabhayaya Namaha

Om Gadine Namaha

Om Chakrine Namaha

Om Ikshuchapadhrite Namaha

Om Sridaya Namaha

Om Ajaya Namaha

Om Utpalakaraya Namaha

Om Sripataye Namaha

Om Stutiharshitaya Namaha

Om Kuladribhettre Namaha

Om Jatilaya Namaha

Om Kalikalmashanasanaya Namaha

Om Chandrachudamanaye Namaha

Om Kantaya Namaha

Om Papaharine Namaha

Om Samahitaya Namaha

Om Asritaya Namaha

Om Srikaraya Namaha

Om Saumyaya Namaha

Om Bhaktavanchitadayakaya Namaha

Om Santaya Namaha

Om Kaivalyasukhadaya Namaha

Om Sachidanandavigrahaya Namaha

Om Jnanine Namaha

Om Dayayutaya Namaha

Om Dantaya Namaha

Om Brahmadveshavivarjitaya Namaha

Om Pramattadaityabhayadaya Namaha

Om Srikanthaya Namaha

Om Vibhudesvaraya Namaha

Om Ramarchitaya Namaha

Om Vidhaye Namaha

Om Nagarajayajnopavitavate Namaha

Om Sthulakanthaya Namaha

Om Svayamkartre Namaha

Om Samaghoshapriyaya Namaha

Om Parasmai Namaha

Om Sthulatundaya Namaha

Om Agranye Namaha

Om Dhiraya Namaha

Om Vagisaya Siddhidayakaya Namaha

Om Durvabilvapriyaya Namaha

Om Avyaktamurtaye Namaha

Om Adbhutamurtimate Namaha

Om Sailendratanujotsanga Khelanotsukamanasaya Namaha

Om Svalavanyasudhasarajita Manmathavigrahaya Namaha

Om Samastajagadadharaya Namaha

Om Mayine Namaha

Om Mushikavahanaya Namaha

Om Hrushtaya Namaha

Om Tushtaya Namaha

Om Prasannatmane Namaha

Om Sarvassiddhipradayakaya Namaha


“Ithi Sri Vigneshwara Astothara Satharamavali hi”

No comments:

Post a Comment